Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, broj 87/2018) i člana

  1. stav 4.   Zakona   o   privrednim   društvima   („Službeni   glasnik   RS”,   broj   36/2011, 99/2011,83/2014, – dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) Privredno društvo MOJ STAN d.o.o. Beograd, koga zastupa direktor Drago Kovačević dana 21.08.2019. donosi:

 

 

 

 

PRAVILNIK

 

O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

 

 

 

 

SVRHA I CILJ PRAVILNIKA

 

Član 1.

 

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Pravilnik) je opšti akt, odnosno glavni dokument  koji  je  donet  u  svrhu  bližeg  regulisanja  zaštite  podataka  o  ličnosti  lica  koja  se nalaze u okviru Privrednog društva MOJ STAN d.o.o. Beograd , ili u određenoj vezi sa njim (pre svega, zaposlenih, saradnika, konsultanata i lica angažovanih na drugi način od strane Privrednog društva, kao i lica sa kojima   Privredno društvo   ima   uspostavljen   određeni   vid   poslovne   saradnje,   a   čije   podatke Privredno društvo obrađuje, npr. korisnika i klijenata), a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018).

 

PRIVREDNO DRUŠTVO MOJ STAN D.O.O. BEOGRAD, Zemun, Ulica Dr Petra Markovića broj 3 ,  MB: 21047465, PIB: 108683007, koga zastupa direktor Drago Kovačević (u  daljem  tekstu:  Rukovalac)  se obavezuje  da  garantuje  tajnost  ličnih  podataka  u  okviru  pružanja  usluga  posredovanja  u prometu i zakupu nepokretnosi u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Zakon). Takođe, Rukovalac garantuje sigurnost i privatnost na internet platformi koju koristi, a koja se nalazi na web adresi www.moj-stan.rs

 

Cilj  donošenja  Pravilnika  je  da  se  obezbedi  pravna  sigurnost  i  transparentnost  u  pogledu obrade podataka o ličnosti lica iz stava 1. ovog člana, kao i da se utvrdi pravni osnov, svrha obrade,  vrste  podataka  koje  se  obrađuju,  prava  fizičkih  lica  u  pogledu  obrade  podataka  o ličnosti, mere zaštite podataka, itd.

 

Pravilnik ustanovljava i obaveze zaposlenih i klijenata u pogledu zaštite podataka o ličnosti

fizičkih lica, u skladu sazakonom.

 

Pojam „zaposleni”, obuhvata, osim zaposlenih u smislu Zakona o radu i lica angažovana na osnovu  ugovora  o  delu,  autorskih  ugovora,  ugovora  o  pružanju  konsultantskih  usluga,  i slično,  a  koji  ugovori  sadrže  klauzulu  kojom  se  angažovano  lice  od  strane  Privrednog društva obavezuje  da  poštuje  odredbe  ovog  Pravilnika,  a  čiji  tekst  je  prilog  i  sastavni  deo   svakog pojedinačnog ugovora.

 

 

POJMOVI I SKRAĆENICE

 

Član 2.

 

tekstu: „Zakon o zaštiti podataka”, „ZZPL”);

32/2013, 5/2014, 13/2017 – odluka Ustavnog suda i 113/2017) (u daljem tekstu:

„ZoR”);

Srbije (u daljem tekstu: „Poverenik”);

 

 

 

 

 

 

 

 

PODACI  O  LIČNOSTI  KOJE OBRAĐUJE  RUKOVALAC

 

Član 3.

 

Privredno društvo  može  obrađivati sledeće podatke o ličnosti zaposlenih:

 

veštinama, znanju stranih jezika, obukama, istorija zaposlenja, biografija;

 

 

 

Privredno društvo može obrađivati sledeće podatke o ličnosti korisnika/ klijenta:

 

 

Privredno društvo može obrađivati sledeće podatke o ličnosti kandidata za posao:

 

 

Prilikom raspisivanja konkursa za zaposlenje Privredno društvo ne utvrđuje formu radne biografije već  se  kandidatu  ostavlja  da  je  sam  odredi.  U  tom  smislu  Privredno društvo  može  doći  u  posed većeg obima podataka od predstavljenog, voljom kandidata za posao. Svi prikupljeni podaci čuvaju  se  u  periodu  do  1  godine  u  svrhu  naknadne  procene  potrebe  za  angažovanjem kandidata za posao.

 

IZVORI PODATAKA O LIČNOSTI

 

Član 4.

 

Privredno društvo prikuplja (elektronskim, pisanim ili usmenim putem) podatke o ličnosti direktno od lica na koje se podaci odnose: zaposlenog lica ili klijenta.

 

Privredno društvo može prikupljati podatke o zaposlenima i kandidatima za posao i iz drugih izvora, pre svega bivših poslodavaca, pod uslovom da se radi o podacima koji su relevantni za zaposlenje. Svi podaci, koji nisu nužni za obradu u predstavljene svrhe, biće trajno brisani.

Privredno društvo najvećim delom podatke o ličnosti o licima koje za potrebe realizacije Ugovora o posredovanju u prometu ili zakupu nepokretnosti dovodi u vezu sa Nalogodavcem i posreduje izmedju njih radi zaključivanja Ugovora o prometu ili zakupu neokretnosti prikuplja preko svojih agenata direktno na terenu koji su ovlašćeni za vršenje ovih poslova. Svi agenti koji u ime Privrednog društva prikupljaju podatke o ličnosti lica koje dovode u vezu sa naručiocima su ovlašćeni od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije odnosno svi agenti su licencirani agenti za nekretnine odnosno imaju licencu agenta za nekretnine.

 

Privredno društvo prikuplja  podatke  o  ličnosti zainteresovanih  fizičkih  lica  odnosno  postojećih i potencijalnih klijenata kao i zainteresovanih lica i putem web stranice www.moj-stan.rs. Detalje o podacima koji se prikupljaju kao i o politici bezbednosti i privatnosti podataka o ličnosti na sajtu Privrednog društva videti na www.moj-stan.rs

Podatke o ličnosti postojećih ili potencijalnih klijenata ili zainteresovanih lica koje Privredno društvo prikuplja putem web sajta,  Privredno društvo prikuplja i obrađuje u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i iste koristiisključivo u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

 

Spisak svih licenciranih posrednika za promet i zakup nekretnina kao i spisak licenciranih agenata u okviru svakog posrednika je javno dostupan i nalazi se na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije.

Privredno društvo prikuplja podatke o ličnosti od lica koje dovodi u vezi sa nalogodavcima radi posredovanja u prometu ili zakupu nepokretnosti direktno na terenu (tržištu) posredstvom sledećih licenciranih agenata za nekretne:

  1. Drago (Ljubomir) Kovačević, broj licence 116
  2. Vesna (Miloš) Skorić, broj licence 1554.

 

SVRHA OBRADE      PODATAKA

 

Član 5.

 

Privredno društvo  obrađuje  podatke  o  li

nosti  u  svrhe  navedene  u  odredbama   člana   6-9  ovog Pravilnika.

 

Ne obrađuje se više podataka ili širi krug podataka od onih koji su neophodni za ostvarenje

navedenih svrha.

 

ZAPOŠLJAVANJE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

 

Član 6.

 

Privredno društvo obrađuje  podatke  o  ličnosti  za  potrebe  uspostavljanja  i  realizacije  radnog odnosa,   uključujući   i   druge   ugovorne   odnose   po   osnovu   kojih  Privredno društvo angažuje saradnike i konsultante, kao što su podaci za potrebe utvrđivanja adekvatnosti i kvalifikacija kandidata  za  određena  radna  mesta,    za  upravljanje  radnim  vremenom  i  odustvima, za obračun zarada, putnih troškova i dnevnica, za utvrđivanje naknada po osnovu bolovanja i drugih   vidova   odsustva   sa   radnog   mesta,     za   procenu   napredovanja   zaposlenih,     za obezbeđivanje dodatnih obuka i edukacija i za disciplinske postupke.

 

 

 

 

POSLOVNE AKTIVNOSTI

 

Član 7.

 

Podatke koje Rukovalac prikuplja o klijentima odnose se isključivo u poslovne svrhe, odnosno radi ispunjenja Ugovora o posredovanju u smislu Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.  Osnovni  podaci  koji  se  zahtevaju  od  lica  na  koje  se  podaci  odnose  su:  ime, prezime, broj telefona, JMBG, broj lične karte ili pasoša, datum izdavanja i mesto izdavanja identifikacionog  dokumenta,  adresu  prebivališta. Podatke  osim  u  Ugovoru  o  posredovanju unosimo   u   Evidenciju   prodavaca/kupaca   kao   i   u   Evidenciju   o   strankama   (elektronska delovodna knjiga). Podaci se čuvaju u elektronskom obliku kao i u registratorima.

 

Posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti podrazumeva aktivnosti posrednika u cilju pronalaženja  potencijalnog  ugovarača  radi  dovođenja  u  vezu  tog  lica  sa  nalogodavcem  u postupku  pregovaranja  i zaključivanja  Ugovora  o prometu  ili zakupu  nepokretnosti, a  zbog ostvarivanja novčane nadoknade odnosno posredničke provizije.

 

Posrednik   vrši   poslove   posredovanja   u   prometu   i   zakupu   nepokretnosti   na   osnovu zaključenog   Ugovora   o   posredovanju   u   prometu   odnosno   zakupu   nepokretnosti   sa nalogodavcem.

 

Nalogodavac  prema  Zakonu  o  posredovanju  u  prometu  i  zakupu  nepokretnosti  može  biti prodavac, kupac, zakupodavac ili zakupac ili punomoćnik nekog od ovih lica.

 

Posrednik   u   prometu   ili   zakupu   nepokretnosti   pored   nalaženja   i   dovođenja   u   vezu nalogodavca sa licem sa kojim će nalogodavac zaključiti Ugovor o prometu ili zakupu obavlja još    i    sledeće    aktivnosti:    obaveštava    nalogodavca    o    objektivnim,    realnim    cenama nepokretnosti na tržištu ili tržišnom iznosu zakupnine, vrši uvid u isprave kojima se dokazuje pravo  svojine  ili  neko  drugo  stvarno  pravo  nad  nepokretnosti,  vrši  neophodne  radnje  radi prezentacije    nepokretnosti    na    tržištu    postavljanja    oglasa,    omogućavanja    pregleda nepokretnosti  i  posreduje  u  pregovorima  i  nastoji  da  dodje  do  zaključivanja  Ugovora  o prometu ili zakupu nepokretnosti.

 

Posrednik  može  na  osnovu  Ugovora  o  potposredovanju  preneti  svoja  prava  i  obaveze  iz Ugovora o posredovanju u celini ili delimično na drugog posrednika samo pod uslovom da se nalogodavac sa ovim izričito složio u Ugovoru o posredovanju u suprotnom to nije moguće.

 

 

 

 

KOMUNIKACIJE, INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I INFORMACIONA BEZBEDNOST

 

Član 8.

 

Privredno društvo obrađuje  podatke  o  ličnosti  u  svrhu  upravljanja  i  održavanja  funkcionisanja komunikacijske i informacione mreže, te održavanja informacione bezbednosti.

 

USKLAĐIVANJE POSLOVANJA SA RELEVANTNIM PROPISIMA

 

Član 9.

 

Privredno društvo obrađuje  podatke  o  ličnosti  radi  ispunjenja  pravnih  obaveza  i  usklađivanja poslovanja  sa  relevantnim  pravnim  propisima,  pre  svega  iz  domena  radnog  i  poreskog zakonodavstva.

 

PRISTUP I USTUPANJE PODATAKA O LIČNOSTI

 

Član 10.

 

Pristup podacima o ličnosti ima samo Rukovalac i zaposleni kod Rukovaoca

 

Podaci   o   ličnosti   biće   dostupni   trećim   licima   izvan   Rukovaocima   samo   u   sledećim slučajevima:

 

 

Obrađivači  podataka  o  ličnosti  nemaju  pravo  da  obrađuju  podatke  o  ličnosti  koji  su  im dostavljeni  u  druge  svrhe,  osim  za  obavljanje  poslova  koje  im  dodeljuje  Rukovalac,  a  po osnovu Ugovora. Obrađivači su dužni da se pridržavaju svih pismenih uputstava Rukovaoca. Rukovalac  preduzima  sve  neophodne  mere  kako  bi  osigurala  da  se  angažovani  obrađivači strogo pridržavaju Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i pismenih uputstava Rukovaoca, kao i da su preduzeli odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere za zaštitu podataka o ličnosti.

 

Rukovalac ne prenosi podatke o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije. Rukovalac podatke o ličnosti obrađuje u Republici Srbiji.

 

 

ROKOVI  ČUVANJA  PODATAKA

 

Član 11.

 

Podaci  o  ličnosti  neće  biti  zadržani  duže  nego  što  je  to  neophodno  za  ostvarenje  svrhe  za koju   su   obrađivani.   Ukoliko   je   rok   čuvanja   podataka   o   ličnosti   propisan   zakonom, Preduzetnik će zadržati podatke u datom zakonskom roku. Nakon ispunjenja svrhe, odnosno isteka zakonom propisanog roka za čuvanje podataka, podaci će biti trajno obrisani.

 

U  određenim  slučajevima,  lični  podaci  se  mogu  čuvati  duži  vremenski  period,  za  potrebe ispunjenja  zakonskih  obaveza  ili  za  uspostavljanje,  vršenje  ili  odbranu  pravnog  zahteva,  u skladu sa važećim zakonima.

 

Posrednik je prema Zakonu o posredovaju u prometu i zakupu nepokretnosti dužan da čuva podatke  o  ličnosti  nalogodavca  kao  i  podatke  o  nepokretnosti  koja  je  predmet  Ugovora  o prometu odnosno zakupu kao svoju poslovnu tajnu.

 

Lični podaci o zaposlenima kao i bivšim zaposlnima se u kadrovskoj evidenciji Privrednog društva u skladu sa Zakonom o evidencijama u oblasti rada čuvaju trajno.

 

 

 

 

 

PRAVA LICA U POGLEDU ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

 

Član 12.

 

 

Zaposleni  i  druga  lica  na  koja  se  podaci  odnose  imaju  pravo  da  budu  informisani  o svojim pravima, obavezama i o pitanjima koja se odnose na obradu njihovih podataka o ličnosti, u smislu ZZPL čak i pre nego što počne obrada tih podataka.

 

 

Zaposleni  i  druga  lica  na  koja  se  podaci  odnose  imaju  pravo  da  zahtevaju  od Privrednog društva   da  omogući  pristup  njihovim  podacima  o  ličnosti,  odnosno  pravo  da utvrde  predmet,  način,  svrhu  i  obim  obrade  tih  podataka,  kao  i  na  postavljanje pitanja o samoj obradi.

 

 

Nakon izvršenog uvida, lica na koja se podaci odnose imaju pravo da od Privrednog društva zahtevaju ispravku, dopunu, odnosno ažuriranje obrađivanih podataka o ličnosti.

 

 

 

Lice  na  koje  se  podaci  odnose  može  zahtevati  od  Privrednog društva  brisanje  njihovih podataka  o  ličnosti  u  skladu  sa  ZZPL,  kao  i  prekid,  odnosno  privremenu  obustavu obrade.

 

 

U situacijama kada je pravni osnov za obradu ličnih podataka saglasnost lica na koje se podaci odnose, to lice ima pravo da u bilo kom trenutku povuče datu saglasnost, u pisanom obliku.

 

 

Lice na koje se podaci odnose, shodno ZZPL, ima pravo da zahteva od rukovaoca da

se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči.

 

 

Lice  na  koje  se  podaci  odnose  može  da  zahteva  prenošenje  podataka  o  ličnosti drugom rukovaocu, kada je to tehnički izvodljivo, odnosno kada se lični podaci, koji su predmet zahteva za prenošenje, nalaze u strukturiranom i mašinski čitljivom formatu.

 

 

 

Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, lice na  koga  se  podaci  odnose  ima  pravo  da  u  svakom  trenutku  podnese  rukovaocu prigovor  na  obradu  njegovih  podataka,  kao  i  da  se  na  to  lice  ne  primenjuje  odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom  odlukom  proizvode  pravne  posledice  po  to  lice  ili  ta  odluka  značajno  utiče  na njegov položaj.

 

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se protivi obradi ličnih podataka u cilju direktnog marketinga i zatraži ograničenje obrade u nekim drugim slučajevima.

 

U  slučaju  da  lice  na  koje  se  podaci  odnose  nije  zadovoljno  odgovorom Privrednog društva na zahtev za ispunjavanje prava u pogledu zaštite ličnih podataka, ima pravo da podnese žalbu Povereniku     za     informacije     od     javnog     značaja     i     zaštitu     podataka     o     ličnosti (https://www.poverenik.rs/sr/).

 

 

 

 

 

 

OBAVEZE LICA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU

 

Član 13.

 

Lica  čiji  podaci  su  predmet  obrade  su  obavezna  da  ustupe  svoje  lične  podatke  koji  su neophodni  da  Privredno društvo  ispunjava  svoje  zakonske  obaveza,  kao  i  da  obavlja  tekuće poslovanje.

 

Lica čiji se podaci obrađuju su obavezna da poštuju i štite lične podatke koje obrađuju tokom rada, u skladu sa kadrovskim, tehničkim i organizacionim merama koje propisuje Rukovalac, odnosno poslodavac, a u cilju zaštite integriteta podataka o ličnosti i prava lica na koje se ti podaci odnose.

 

Zaposleni  mogu  obrađivati  samo  one  podatke  kojima  im  je  dozvoljen  pristup,  u  skladu  sa zadacima koje  obavljaju.

 

 

 

 

RUKOVALAC I LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

 

Član 14.

 

Rukovalac:

 

Kontakt podaci o Rukovaocu:

 

Naziv rukovaoca: PRIVREDNO DRUŠTVO MOJ STAN D.O.O. BEOGRAD- ZEMUN Ulica Dr Petra Markovića Broj 3

Kontakt telefon: 011/2193679

Mail: info@moj-stan.rs

 

 

Lice za zaštitu podataka o ličnosti:

 

 

 

Zainteresovana fizička lica čiji su podaci predmet obrade od strane Rukovaoca može ostvariti svoja  prava  o  zaštiti podataka  o  ličnosti  kao  i sva  pitanja  i dileme u  vezi njihovih  prava na zaštitu podataka o ličnosti u kontaktu sa licem za zaštitu podataka o ličnosti.

 

Lica za zaštitu podataka o ličnosti Rukovaoca je:

 

Drago Kovačević

Kontakt telefon:063 7702766

Mail:mojstandoo@gmail.com

 

 

 

 

 

 

U skladu sa članom 58. Zakona obaveze lica za zaštitu podataka o ličnosti su:

 

–     informiše i daje mišljenje rukovaocu ili obrađivaču, kao i zaposlenima koji vrše radnje obrade o njihovim zakonskim obavezama u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti;

–     prati  primenu  odredbi  ovog  zakona,  drugih  zakona  i  internih  propisa  rukovaoca  ili obrađivača koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti, uključujući i pitanja podele odgovornosti, podizanja svesti i obuke zaposlenih koji učestvuju u radnjama obrade, kao i kontrole;

–     daje  mišljenje,  kada  se  to  zatraži,  o  proceni  uticaja  obrade  na  zaštitu  podataka  o ličnosti i prati postupanje po toj proceni, u skladu sa članom 54. ovog zakona;

–     sarađuje  sa  Poverenikom,  predstavlja  kontakt  tačku  za  saradnju  sa  Poverenikom  i savetuje  se  sa  njim  u  vezi  sa  pitanjima  koja  se  odnose  na  obradu,  uključujući  i obaveštavanje i pribavljanje mišljenja iz člana 55. ovog zakona.

 

Rukovalac je obavestio Poverenika o licu za zaštitu podataka o ličnosti na propisanom

Obrascu i na zahtevanu mail adresu licezazastitu@poverenik.rs.

 

 

 

 

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 15.

 

Ovaj pravilnik primenjuje se od 21.08.2019. godine, odnosno od dana početka primene

Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 

 

 

 

 

 

 

Privredno društvo

MOJ STAN d.o.o.o